rijsoord banner

- Ridderkerk, 31 Juli. Aan den heer W.G. Coert, alhier is een rijbewijs uitgereikt ingevolge de Motor- en Rijwielwet.
- Voor de vervulling der vacature van Onderwijzer aan de School op het Dorp hebben zich drie sollicitanten aangemeld.
- De beproeving der Brandspuit te Bolnes zal plaats hebbende Zaterdag 4 Augustus a.s. ten 6 uur.
- Voor het examen tot verkrijging der hoofdakte slaagden vorige week de heeren J.A. van Hartingsvelt en J.H. Emck, onderwijzers aan de openbare lagere school op hetDorp.
- Bij Kon. Besluit is benoemd tot dijkgraaf van den polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard de heer W.H. van Bilderbeek te Dordrecht en tot heemraad de heer L.A. Zwart Bz alhier.
- Rijsoord, 31 Juli. Zondagmorgen a.s. hoopt de heer J. Muller, candidaat tot den Heiligen Dienst te Utrecht, de godsdienstoefening in de Ned. Herv. Kerk te leiden.
- In de Zaterdagavond j.l. gehouden vergadering der Zangveereniging "Oefening en Uitspanning" is de heer J. Slooff, hoofd der Openbare School gekozen tot directeur-president dezer vereeeniging. De heer Slooff heeft zich deze keuze laten welgevallen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 01-08-1906