rijsoord banner

- Ridderkerk, 23 Februari. Heden morgen te ongeveer half acht ure hoorde men eensklaps de brandklok luiden. Wat was er aan de hand? Een begin van brand was uitgebroken ten huize van den heer W. Kranendonk aan den Molendijk alhier. Spoedig was de brandspuit op de plaats des onheils tegenwoordig. Zij behoefde gelukkig geen water te geven, daar spoedig de brand door enkele te hulp gesnelde personen geblischt was. Ware ze niet gestuit geworden, dan had de ramp een grooote kunnen gewest zijn. Het dak is erg beschadigd. Naar men verneemt is alles verzekerd, en ontstond de brand door het hard stoken van de kachel.
- VERGADERING der Liberale Kiesvereeniging "Burgerplicht" in St. Joris te Ridderkerk op 20 Februari 1890.
Er waren tegenwoordig een twintigtal leden. Na het openen der vergadering ... etc.;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 februari 1891 (14de jaargang; nr. 1369)