rijsoord banner

- LEGER DES HEILS - NUMANSDORP
Hemelvaartsdag 9 Mei
Groote Kampdag.
te houden op een weiland in de nabijheid van Numansdorp, ons daartoe welwillend afgestaan door den WelEdelen Heer VLIELANDER, geleid door de Adjudante PALSTRA v. Dordrecht.
Een muziekkorps zal spelen, een zangkoor en tambourijnbond zal zingen.
Kinderen in 't wit zullen oefeningen met lampions en hoepels uitvoeren.
Toegangsprijs met inbegrip van liederenblaadje 25 cent, zitplaats 25 cent.
Zie verdere aankondingen.
F. PALSTRA.

- Ridderkerk, 3 Mei. Door C. van der Padt te Rijsoord, is aan heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente vergunning gevraagd tot oprichting van eene slachterij met vleeschrookerij, op het perceel, gelegen te Rijsoord, kadastraal bekend in Sectie C, no. 2994.
Blijkens publicatie ligt dit ter inzage en zal op Woensdag, den 15 mei a.s., des voormiddags ten elf uren, in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten.

- Tegen het veroek van de heeren N. en E. de Jongh te Bolnes, om vergunning tot uitbreiding hunner bestaande smederij aldaar, zijn op Woensdag 1 Mei jl. bij het Gemeentebestuur geene bezwaren ingebracht.

- In plaats van Donderdag 9 Mei (Hemelvaartsdag), zal op Vrijdag 10 Mei de Ontvanger der Rijks Directe Belastingen alhier uitting houden in het Bij-Gemeentehuis.

- Tegen het verzoek van den heer J. Pool alhier, om vergunning tot oprichting van eene Kopergieterij op het perceel, gelegen te Slikkerveer, kadastraal bekend in Sectie A, no. 3474, zijn op Woensdag 1 Mei jl. door een eigenaar en bewoners van een aangrenzend perceel, bij het Gemeentebestuur bezwaren ingebracht.

- De besmettelijke ziekte, geconstateerd ten huizen van S. Boonstoppel te Bolnes, is geweken verklaard.

- Woensdag slaagden voor het examen L.O. te 's-Hage de dames A.A. Emck, J. Emck en A. Dekema, allen alhier.

- Naar men meldt bestaat de voordracht voor onderwijzer met hofodacte aan de Openbare School te Bolnes uit den heer F. van Barker te Veenendaal, zijnde de eenige sollicitant.

- De antirev. kiesvereeniging te Ridderkerk heeft in ahar vergadering tot candidaat voor de Prov. Staten gesteld den eher T. Plantenga, notaris te IJselmonde.

- Rijsoord, 3 Mei. De dames C. Flohil en J. Plaisier laagden Woensdag jl. te 's-Gravenhage voor het examen Lager Onderwijs.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 mei 1907 (30e jg.)