rijsoord banner

- Rijsoord, 10 December. Bij de Ned. Ger. gemeente alhier zijn tot cand. gesteld de heeren Joh. Van Nes, P. Visser, L. De Kool en A. Balgooi ouderlingen en tot diakenen P. Van der Linden Jz., Adr. R. Van nes Cz., P. Klootwijk en izak Moerkerken.
- De Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" heeft voorloopig vastgesteld om op 20 December aanstaande, in de zaak van D. Van Warendorp hare uitvoering te geven. Moge zij als vorige jaren, weder begunstigd worden met een talrijke opkomst.
- De oude Sint is weer voorbij met al zijn begeerlijke lekkernijen, die de harten der kinderen verlustigt. Zoo merkten wij dit verleden week ook hier op. Wat hadden de kinderen der openbare school een pret en geen wonder ! De goede Sint had ook om de jeugd gedacht, ieder hunner groot en klein werd getrakteerd en waarmee? Met de heerlijke "snoep-Sint-Nicolaas". De vreugde der lieve jeugd klom ten top, toen iedereen zich met zijn buite huiswaarts kon begeven. Dank alweder den welwillende kindervriend die het kinderhart telken jare van vreugde doet popelen.
- [INGEZONDEN (van ingezonden stukken wordt de kopij niet teruggegeven)] In uwe courant van 28 November ll. zijt U zoo goed geweest een stukje van mij te plaatse, tegen beschermende rechten en maatregelen tegen algemeene verhooging onzer levensbenoodigheden, en heb ik daarin den voortbrenger en gebruiker tegenover elkander gesteld.
Nu wensch ik eens even tegenover elkander te plaatsen, de landbezitter van weiland en de landbezitter van bouwland. het grootste gedeelte van in cultuur gebracht land in Nederland bestaat uit weiland. Van onze weiden krijgen wij met bijvoeging van veel produkten, verkregen van het bouwland plus veel buitenlandsch voer, vleesch, spek, melk, boter en kaas. Dit zijn alle artikelen, die veel naar het buitenland gezonden worden, waarmede wij dus op de wereldmarkt moeten concurreeren. Hoe goedkpoper wij deze dus kunnen voortbrengen, des te meer zal de landbezitter van weiden kunnen verdienen, door meerderen afzet; deze heeft dus groot belang bij lage prijzen van voedergewassen.
Moet nu het weland gedwongen worden het bouwland te helpen? Zoude men niet voordeeliger handelen door zoodanige voortbrengselen op het bouwland te teelen, waarvan men gemakkelijk vleesch, spek enz maakt. De wetenschap heeft ons in de laatste jaren al veel geleerd, dat men daar gebruik van maakt. De prijzen der weideprodukten zijn nog steeds duur nl. de verhouding tusschen de prijzen van vleesch etc. en granen vooral tarwe, vergeleken van nu en vroeger jaren.
De handen dus aand e ploeg geslagen en de bakens verzet, omdat het getij verloopen is. Geen geweeklaag en geroep om help, help, maar onze eigen krachteh gebruiken om in ons onderhoud en dat der onzen te voorzien.
B.J. AALBERS.
Rijsoord, 11 December 1894.]]

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde 12 december 1894 (17e jg.)