rijsoord banner

- Ridderkerk, 27 Januari. Vanaf Juli 1903 mocht de wijk Slikkerveer en het Dorp zich
verheugen in het bezit eener aanvankelijk zeer goed ingerichten en georganiseerden omnibusdienst
vice-versa, ook en in hoofdzaak in correspondentie met de stoombootreederij Fop Smit en Co. en
door die Reederij finantieel ondersteund. De ondernemer de heer Verkerk, hield dien dienst vol
niettegenstaande of ondanks de concurrentie met welke hij al spoedig te kampen had.
De onderneming mocht zich verheugen in de vrij algemeene sympathie der ingezetenen, zoodat
algemeen de hoop en verwachting werd gekosterd van een lang leven.
Het zoude evenwel ongedacht blijken, dat zulks niet het geval was.
De eerste ondernemer bleek niet gezind of hoe dan ook, om ondernemer te blijven, waarbij
kwam dat de toelage van de reederij Fop Smit en Co werd ingetrokken, hij deed de onderneming
over aan den heer BOGERT van Rotterdam en aanvankelijk werden gemoederen weder wat
kalmer, in goede verwachting van blijven bestaan van den dienst.
Maar ziet, res volgde nieuwe en wreeder teleurstelling; de geregelde dienst verslapte, soms geheele
dagen geen dienst, totdat eindelijk begin Deceber 1904 geheele staking en nu voor goed
van den dienst plaats had.
Nu zal men vragen was dat zoo bijzonder om te klagen? Men stond nu immers maar weder
op hetzelfde standpunt als 1 1/2 jaar geleden. Juist alleen met dit verschil dat men z.g. verlekkerd
was, immers het gemak dient den mensch en het nut en noodzakelijke van een bestaanden vervoerdienst
tusschen beide bovengenoemde deelen der gemeente was gebleken en bovendien getuigde, doe opheffing niet van "vooruitgang".
Een tiental ingezetenen, zulks beseffende en doordrongen van de leuze "Ridderkerk Vooruit", riep dan ook eene vergadering bij een in ""St. Joris"
op het Dorp jl. Dinsdagavond.
Dat comité mocht ervaren dat velen buiten haar van die leuze waren doordrongen: de opkomst
was vrij goed.
Resultaat was dat besloten werd op te richten een Vereeniging "Ridderkerk Vooruit": een commissie
of bestuur werd samengesteld en voorloopig zal de eerste taal of doel zijn weder eene Omnibus-
Dienst Ridderkerk-Slikerveer tot stand te
brengen en zulks wel door bemiddeling van eenen zich aanbiedende ondernemer met subsidie van
particulieren, enz.
Staande de vergadering werd reeds voor een flink bedrag aan jaarlijksche bijdragen geteekend,
terwijl het de bedoeling is van die bijdragen slechts pondspondsgewijs te gebruijken of op te
nemen als later zal blijken noodig te zijn.
Verder zal de inteekenlijst circuleeren en iedere belangstellende of belanghebbende zal in de gelegenheid
worden gesteld van zijn sympathie te doen blijken.
Moge nu die verwachting weder niet ijdel blijken, maar wij ons spoedig opnieuw verheugen
in een flink georganiseerden omnibus-dienst; aan de Commissie zal eventueele mislukking niet te
wijten zijn, de zaak is in uitstekende handen.
En wanneer wij dan allen zijn toegedaan de leuze "Ridderkerk Vooruit", dan zal het niet
langen tijd meer duren of wij rijden weder comfortabel, genoegelijk, goedkoop en gezellig naar
en van Slikkerveer; maar moet het tegendeel blijken,dan zulen wij maar weder gelijk onze
vaderen moeten blijven voeteeren, want eene tram zal vooreerst nog wel tot de ijdele wenschen blijven behoore.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 28 januari 1905 nr. 2815 (28e jg.)