rijsoord banner

- Rijsoord, 15 December. naar men uit goede bron verneemt, zal de muziekvereeniging Barendrechts's Fanfare, die verleden jaar zulk een goed geslaagde uitvoering hier gaf, op 15 Januari a.s. hier weder een uitvoering geven.
- De Zangvereeniging "Crescendo" te Zwijndrecht hoopt Donderdagavond a.s. te half acht eene Uitvoering te geven in de zaal van den heer G. Vink. De bekende karakter-komiek de heer C. Candel en mej. A. Franken zullen hunne medewerking verleenen.
Afgaande op de gunstige verslagen der Uitvoering dezer Zangvereeniging, alsook van hare medewerkers, den heeer Candel en mej. Franken, hopen wij, dat "Crescendo" Donderdagavond a.s. niet aleen een talrijk, maar ook een dankbaar publiek moge aantreffen.
- De heer A. Borst, onderwijzer aan de Bijzondere School, slaagde te 's-Gravenhage voor het examen wiskunde L.O. art. 65.
- Bolnes, 14 December. De Christelijke Jongelingsvereeniging JONATHAN, alhier, hield Woensdagavond in Volksbelang haar jaarvergadering om feestelijk 't 15-jarig bestaan te herdenken. De heer J. ten Zijthoff van Ridderkerk was ...;

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 15-12-1906 (No. 3011)