rijsoord banner

- Ridderkerk, 27 Juli. Maandagmorgen jl. werd bij den veldwachter Den Ouden alhier op het Dorp aangifte gedaan door A. de Winter alhier, dat door hem des morgens ten vijf ure op een brug aan den Eenigendijk was gevonden een jas, een vest en een horloge. Onmiddellijk werd een onderzoek ingesteld en werd vermoed dat aldaar mischien een persoon zich van het leven had beroofd, doch, terwijl ter plaatse het onderzoek plaats had, werd den veldwachter medegedeeld dat die voorwerpen waarschijnlijk zouden toebehooren aan J.D., alhier woonachtig, die des nachts in beschonken toestand was thuis gekomen zonder vest en jas. Dit bleek naader inderdaad juist te zijn. Des morgens was hem gevraagd waar zijn jas en vest was, doch dit wist hij niet. Het was hem in zijne positie, waarin hij dien nacht verkeerde, zeker te warm geworden.
- Woensdag j.l. des middags ten 12 uur had in het gemeentehuis door Burgemeester en Wethouders de aanbestiding plaats voor het maken van afscheidingen en verdere werkzaamheden bij een aan de gebouwen der gemeentelijke Waterleiding te Slikkerveer en werd ingeschreven door: J. Schippers en Zn. te Bolnes voor f 106; C. de Bruin op het Dorp voor f 77,90; A. van der Gijp op het Dorp voor f 75 en K. van der Gijp te Slikkerveer voor f 72.
Aan den lagsten inschrijver werd het werk gegund.
- De oude werf te Slikerveer der firma A.F. Smulders thans te Schiedam, is aangekocht door de Koninklijke Ned. Scheepsb.-Maatschappij te Amsterdam.
- Door den heer F.P. van Rij is door verandering van woonplaats van Slikkerveer naar Bolnes ontslag genomen als Lid van het Burgerlijk Armbestuur.
- Rijsoord, 27 Juli. Het Chr. Fanfarekorps "Concordia" alhier, zal deelnemen aan den Muziekwedstrijd te Gorinchem op Woensdag 1 Augustus a.s., uitgaande van den Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Zuid-Holland. Het zal optreden inde 3de afdeeling Fanfare.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 28-07-1906