rijsoord banner

Rijsoord, 21 Februari. Vergdering van de afdeeling "Eiland IJselmonde" der Holl. Maatsch. v. Landb. op Vrijdag 28 februari a.s., des avonds ten zes uur, bij den heer Van Warendorp alhier. Onderwerpen ter behandeling zijn: Opening der vergadering; Lezen van de notulen der vorige vergadering; Verkiezing van een bestuurslid, wegens het bedanken als zoodanig door den heer P. Smit Jr.; Inlevering van het ter lezing gezonden boek Mansholt De Stikstofvoeding, enz.; Rekening en verantwoording over 1895 door den penningmeester; Lezing van den heer A. Bos over veeteelt.

zaterdag 22 februari 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1887