rijsoord banner

- Ridderkerk, 7 Februari. Begunstigd door het zachte winterweer, zijn de tuinlieden druk bezig met het bewerken van den gtrond. De wintertarwe staat vrij goed te velde en het koolzaad heeft oogenschijnlijk weinig gelegen. Met den vlashandel is het nog treurig gesteld, zoodat de verbouwers van dit artikel wederom schade lijden. De prijzen der aardappelen verschillen van f 3,75 a f 4.

- Ook n deze gemeente worden toebehreiselen gemaakt, om den 70sten verjaardag van Z.M. den Koning feestelijk te gedenken. Het doel is den dag onvergetelijk te maken voor de schooljeugd. Ten dien einde worden door de onderwijzers van verschillende scholen gelden bijeengezameld.

- Slikkerveer, 6 Februari. Heden avond te ruim acht uur is alhier een hevige brand uitgebarsten in eene bouwschuur, toebehoorende aan den heer Js. ZWART, landbouwer en lid van den gemeenteraad. De schuur was gevuld met vlas en hooi, terwijl zich in den stal nog acht runderen bevonden. Ofschoon eenige mannen beproefden de arme dieren te redden, bleek dit door de ontzettende rookmassa onmogelijk te zijn, zoodat de beesten door den rook gestikt of in de vlammen omgekomen zijn.
Naast de schuur bevonden zich drie, gedeeltelijk nieuwe arbeiderswoningen, welke echter door de flinke werking van eene kleine brandspuit van den heer JOHS. SMIT behouden bleven, evenals eenige met riet gedekte arbeiderswoningen, welke slechts door een sloot van de brandende schuur gescheiden waren.
Onmiddelijk was ook dor middel van de onlangs aangelegde telephoon naar het dorp om hulp geseind, zodat om 9 uur het hoofd der gemeente op de plaats des onheils verscheen, gevolgd door de brandweer, om het laatste werk te verrichten. Een half uur daarna was het gevaar geweken.
Alles was tegen brandschade verzekerd, behalve het vee, zoodat de eigenaar nog anzienlijke schade lijdt.
Oorzaak, als naar gewoonte, onbekend.

- Bolnes, 8 Februari. De heer J. TEN ZIJTHOFF, godsdienstonderwijzer bij de Nederl. Hervormde gemeente alhier, en als zoodanig reeds 27 jaren met onvermoeiden ijver werkzaam, heeft voor een beroep naar Kralingen voor eene soortgelijke betrekking bedankt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 9 februari 1887 (no. 949)