rijsoord banner

- Rijsoord, 6 October. Ons voor drinkwater ongeschikt Waalwater was Zaterdag jl. weer zoo rootig, dat ontelbare groote en kleine visschen met de koppen boven de oppervlakte dreven. Van deze gelegenheid maakte de schooljeugd gebruik, menig bedwelmd vischje te grijpen. Een der kinderen, dat zich te ver vooruit waagde, moest deze liefhebberij met een nat pak betalen.

- De heer J. Legerstee, wier men de vorige week een zeil ontstal, is reeds weder in het bezit van het ontvreemde. De werkman H. v.d. Giessen, die zich in den vroegen morgen van Dinsdag 29 Sept. jl. naar zijn werk begaf, zag toen aan den Straatweg iets liggen. Bij nader onderzoek bleek het een zeil te zijn. Hij nam het gevondene zoolang in bezit, totdat de eigenaar zou opdagen. Toen hij dan ook vernam, dat er bij Legerstee een zeil ontvreemd was, bracht hij het aan den rechtmatigen eigenaar terug, die hem voor zijne eerlijkheid beloonde. Men vermoedt, dat het ontvreemd is door een, welke dien bewusten nacht naar Rotterdam reed en het op zijne buurt weder heeft verloren.

woensdag 7 oktober 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2680