rijsoord banner

Genoemde kunstenaars: E.D. Brinton, Henriette Weaver en Julia H. Bunnell

RIJSOORD. Ook dezen zomer hebben Engelsche en Amerikaansche dames te Rijsoord
geschilderd. Maar het schijnt niet erg bevallen te zijn; althans in een ingezonden stuk in het
Nbl. v. d. Hoeksche Waard, geteekend door E.D. Brinton, Henriette Weaver en Julia H. Bunnell,
wordt zeer geklaagd over het gedrag van de kinderen en grootere jongens, die hen verscheidene
keeren zeer ruw bejegend hebben. Zoowel dit jaar als het vorige is het meer dan eens voorgekomen,
dat, wanneer dames in een boot onder de brug door roeide, de kinderen vanaf de brug de dames bespuwden.
Zoo ook verleden week spuwde aldaar een jongen eene dame in het aangezicht, terwijl
hij met twee andere jongens in den donker voorbijging. De dame hield dadelijk stil en vertelde
het aan drie menschen, die op dat oogenblik voorbij gingen, maar de jongen ontkende het gedaan te hebben.
De menschen zeiden het is slecht, maar voor zoover wij weten, werd er verder geen nota van genomen.
Somtijds werden dames ruw bij den arm en den enkel gegrepen en een luid "Good bye" hen
in de ooren geschreeuwd. Baldadigen opgeschoten jongens hebben een dame tweemaal op
den rug of in den hals geslagen. Eene andere dame werd op de hand geslagen en verleden
jaar werd een oude dame, twee jongens te paard op een smallen dijk passeerende, bijna
met opzet overreden. Verleden week maakte een jongen van Papendrecht (wiens naam bekend is),
met een pak te Rijsoord gekomen, het een der dames, die aan het schilderen was, zeer lastig;
ten slotte kwam hij achter haar ezel en stootte deze met zijn hand om. Het is onder de artisten,
die in de omstreken geschilderd hebben, bekend, dat te Dordrecht (sic) en Papendrecht de kinderen
wel zoo ruw en lastig zijn als men maar denken kan; maar het is te hopen, dat de Rijsoordsche
jongens in het vervolg zullen toonen dat zij beter zijn dan bovengenoemde.

Dordrechtsche Courant 25-10-1895