rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Mei. Te ongeveer 8 uur kwam tot ons het bericht, dat een Prinsesje was geboren. Weldra was ons plaatsje met vlaggen getooid, luidde de torenklok en dreunden de kanonschoten. Te ruim 9 uur schaarden zich de leerlingen der openbare school rondom, het plantsoentje bij de onderwijzerswoning. De leerlingen zongen eenige liederen, het hoofd der school sprak hen toe en Aart de Vogel en Jacob Lodder, twee der oudste leerlingen, plantten een boompje, ter herinnering aan dezen dag, in tegenwoordigheid van enkele belangstellenden, waaronder de predikant der Ned. Herv. Gemeente.
- Ds. Van Stipriaan Luiscius sprak Vrijdagavond jl. tot zijn gemeente naar aanleiding van 2 Kon. 11:4 Z. Eerw. behandelde achterenvolgens: "Een zegenende Hand", "Een dierbaar Pand', "Een innige Hand" en "Een gezegend Land".
- Joh. Van Gameren, onze sedert 16 jaren trouwe nachtwacht, tevens buitengewoon gemeente-veldwachter en onbezoldigd rijks-veldwachter, ziet zich, wegens het verscherpen van politietoezicht, voornamelijk des avonds, verplicht, als nachtwaker tegen 15 Mei a.s. zijn ontslag te nemen.
- Gedurende de maand April zijn op het hulp-telegraafkantoor verhandeld 99 telegrammen, n.l. 41 verzonden en 58 ontvangen.
- J.l. Maandagmorgen bevond zich de gemeenteveldwachter van Heerjansdam, van 't Hoff, in den Langeweg, toen hij in den Rijsoordschen polder een drietal personen aan het visschen zag. Zoodra hij er zich heen begaf, maakte het drietal ijlings beenen. Van 't Hoff hen achterna, weldra geadsisteerd door den onbezoldigden rijks-veldwachter Van Gameren alhier. Spoedig was één van het drietal gesnapt, die in een zakje een paar schakels droeg. Hij gaf voor te zijn: W. wonende Voorstraat te Dordrecht. De beide anderen, nog steeds achtervolgd, wisten ten laatste te ontsnappen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 05-05-1909